شرح کالا

نوع جنس

سایز

تیراژ

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه به تومان

جـعبه پـیـتـزا

پـیـکـو

یک تکه بهداشتی

کرافت کاهی

سوپر کاهی

مقوای بهداشتی

طول
عرض
ارتفاع

17.5

17.5

3.5

تیراژ به عدد

5000

15000

30000

بدون چاپ
تک رنگ
دو رنگ
چهار رنگ

177

192

202

222

170

185

195

215

166

180 

190

210

شرح کالا

نوع جنس

سایز

تیراژ

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه به تومان

جـعبه پـیـتـزا

مینی

یک تکه بهداشتی

کرافت کاهی

سوپر کاهی

مقوای بهداشتی

طول
عرض
ارتفاع

19

19

3.5

تیراژ به عدد

5000

15000

30000

بدون چاپ
تک رنگ
دو رنگ
چهار رنگ

234

250

263

290

225

241

254

281

221

 237

250

277

شرح کالا

نوع جنس

سایز

تیراژ

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه به تومان

جـعبه پـیـتـزا

یک نفره

یک تکه بهداشتی

کرافت کاهی

سوپر کاهی

مقوای بهداشتی

طول
عرض
ارتفاع

23.5

23.5

4

تیراژ به عدد

5000

15000

30000

بدون چاپ
تک رنگ
دو رنگ
چهار رنگ

265

282

295

322

259

275

288

315

255

 271

284

311

شرح کالا

نوع جنس

سایز

تیراژ

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه به تومان

جـعبه پـیـتـزا

دونفره

یک تکه بهداشتی

کرافت کاهی

سوپر کاهی

مقوای بهداشتی

طول
عرض
ارتفاع

27

27

4

تیراژ به عدد

5000

15000

30000

بدون چاپ
تک رنگ
دو رنگ
چهار رنگ

357

381

401

441

243

366

386

426

337

361 

381

421

شرح کالا

نوع جنس

سایز

تیراژ

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه به تومان

جـعبه پـیـتـزا

خانواده کوچیک

یک تکه بهداشتی

کرافت کاهی

سوپر کاهی

مقوای بهداشتی

طول
عرض
ارتفاع

30

30

4

تیراژ به عدد

1000

3000

5000

بدون چاپ
تک رنگ
دو رنگ
چهار رنگ

490

520

550

610

483

514

544

604

480

510 

540

600

شرح کالا

نوع جنس

سایز

تیراژ

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه به تومان

جـعبه پـیـتـزا

خانواده متوسط

یک تکه بهداشتی

کرافت کاهی

سوپر کاهی

مقوای بهداشتی

طول
عرض
ارتفاع

32

32

4.5

تیراژ به عدد

1000

3000

5000

بدون چاپ
تک رنگ
دو رنگ
چهار رنگ

520

550

580

640

513

543

573

633

510

540 

570

630

شرح کالا

نوع جنس

سایز

تیراژ

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه به تومان

جـعبه پـیـتـزا

خانواده بزرگ

یک تکه بهداشتی

کرافت کاهی

سوپر کاهی

مقوای بهداشتی

طول
عرض
ارتفاع

41

41

4.5

تیراژ به عدد

1000

3000

5000

بدون چاپ
تک رنگ
دو رنگ
چهار رنگ

707

737

767

827

697

727

757

817

691

721

751

811

شرح کالا

نوع جنس

سایز

تیراژ

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه به تومان

جـعبه پـیـتـزا

خانواده بزرگ

یک تکه بهداشتی

کرافت کاهی

سوپر کاهی

مقوای بهداشتی

طول
عرض
ارتفاع

34

34

4.5

تیراژ به عدد

1000

3000

5000

بدون چاپ
تک رنگ
دو رنگ
چهار رنگ

554

584

614

674

546

576

606

666

542

 572

602

662

شرح کالا

نوع جنس

سایز

تیراژ

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه به تومان

جعبه همبرگر

کرافت کاهی

سوپر کاهی

مقوای بهداشتی

طول
عرض
ارتفاع

12

12

8

تیراژ به عدد

3000

5000

10000

بدون چاپ
تک رنگ
دو رنگ
چهار رنگ

200

220

235

265

193

213

228

258

190

210 

225

255

شرح کالا

نوع جنس

سایز

تیراژ

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه به تومان

جعبه ساندویچ

کرافت کاهی

سوپر کاهی

مقوای بهداشتی

طول
عرض
ارتفاع

7

7

29

تیراژ به عدد

3000

5000

10000

بدون چاپ
تک رنگ
دو رنگ
چهار رنگ

218

238

253

283

210

230

245

275

202

222

237

267

شرح کالا

نوع جنس

سایز

تیراژ

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه به تومان

جـعبه سیب زمینی

داخل

سالن سینی

کرافت کاهی

سوپر کاهی

مقوای بهداشتی

طول
عرض
ارتفاع

10

8

4.5

تیراژ به عدد

3000

5000

10000

بدون چاپ
تک رنگ
دو رنگ
چهار رنگ

67

82

63

75

60

 75

85

105

شرح کالا

نوع جنس

سایز

تیراژ

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه به تومان

جـعبه سیب زمینی

بیرون بر

کرافت کاهی

سوپر کاهی

مقوای بهداشتی

طول
عرض
ارتفاع

تیراژ به عدد

3000

5000

10000

بدون چاپ
تک رنگ
دو رنگ
چهار رنگ

108

155

105

120

130

150

102

 117

127

147

شرح کالا

نوع جنس

سایز

تیراژ

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه به تومان

جـعبه سوخاری

سه تیکه

کرافت کاهی

سوپر کاهی

مقوای بهداشتی

طول
عرض
ارتفاع

22

12

8

تیراژ به عدد

3000

5000

10000

بدون چاپ
تک رنگ
دو رنگ
چهار رنگ

255

275

290

320

246

266

281

311

227

247

262

292

شرح کالا

نوع جنس

سایز

تیراژ

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه به تومان

سینی مرغ

کرافت کاهی

سوپر کاهی

مقوای بهداشتی

طول
عرض
ارتفاع

19

12.5

4.5

تیراژ به عدد

3000

5000

10000

بدون چاپ
تک رنگ
دو رنگ
چهار رنگ

116

136

151

181

109

129

144

174

102

122

137

167

شرح کالا

نوع جنس

سایز

تیراژ

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه به تومان

سینی لیوان

4 تایی

کرافت کاهی

سوپر کاهی

مقوای بهداشتی

طول
عرض
ارتفاع

تیراژ به عدد

5000

10000

15000

بدون چاپ
تک رنگ
دو رنگ
چهار رنگ

206

226

241

271

200

220

235

265

197

 217

232

262

شرح کالا

نوع جنس

سایز

تیراژ

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه به تومان

سینی لیوان

دوتایی

کرافت کاهی

سوپر کاهی

مقوای بهداشتی

طول
عرض
ارتفاع

تیراژ به عدد

5000

15000

30000

بدون چاپ
تک رنگ
دو رنگ
چهار رنگ

135

155

170

200

129

149

164

194

125

145

165

190